Supplementum 6 - 2000. Sborník referátů z vědecké konference “Zdeněk Kalista a kulturní historie”, konané ve dnech 14. - 15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. 279 s., něm. resumé

J. Hanzal: Slavnostní projev při odhalení pamětní desky Zdeňku Kalistovi v Benátkách nad Jizerou; Z. Beneš: Zdeněk Kalista v kontextu „rozumějící“ historiografie; Z. Hojda: Kulturní dějiny u Zdeňka Kalisty a dnes; M. Nyklová: Cesta Zdeňka Kalisty od katolicismu ke komunismu a nazpátek; A. K. K. Kudláč: Zdeněk Kalista a Volná Myšlenka; R. Ferklová: Zdeněk Kalista a Jiří Wolker – proměna vztahu; M. Bauer: Projednávání členství Zdeňka Kalisty v Syndikátu českých spisovatelů v roce 1948; M. Ďurčanský –  P. Kodera: Materiál k osobnosti Zdeňka Kalisty v Archivu AV ČR; K.-E. Czernin: Můj vztah ke vztahu profesorů Pekaře a Kalisty k mé rodině; K. Štefek: Problematika historického poznání v Kalistově díle; J. Hanzal: Zdeněk Kalista a Josef Pekař; J.  Pánek: Pojetí předbělohorských českých dějin v díle Zdeňka Kalisty; J. Blüml: Kalistovy Cesty historikovy; M. Jiroušková: Italská zkušenost Zdeňka Kalisty; J. Bouček: Jan Slavík v pamětech Zdeňka Kalisty; B. Jiroušek: Kalistův pohled na Bohuslava Balbína; M. Ryantová: Kniha, která „se minula zcela svým cílem“ (Nad posudkem Kalistova Valdštejna); V. Vlnas: „Čechové, kteří tvořili dějiny světa“ tehdy a nyní; G. Nácarová: Zdeněk Kalista a kulturní publicistika druhé republiky; H. Borovská: Zdeněk Kalista jako editor; R. Ferstl: Obraz rodného kraje v Kalistových juveniliích; J. Teplý: Z. Kalista jako regionální historik; L. Beneš: Kalistova stať „1000 let v historii našeho kraje“; J. Čechura: Zdeněk Kalista a Jindřichův Hradec; M. L. Krejčí: Sdružení přátel baroka (Z počátků barokních výzkumů v Čechách); K. Kocourková: Kultura každodenního života v regionálních dějinách; K. Adamová: Několik poznámek k přínosu Zdeňka Kalisty ke kulturnímu dějepisu; M. Cetwiński: Czesława Miłosza koncepcja historii kultury; L. Kocourek, CSc: Kulturní historie ve škole a v přípravě učitelů; M. Franc: Kulturní historie dnes

 
Supplementum 8 - 2003. Sborník referátů z vědecké konference "F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století", konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech. 335 stran, něm. resumé. 150 Kč

Zahájení konference (Karol Bílek); Jiří Štaif: František Ladislav Rieger a česká národní elita 19. století; Robert Sak: Rieger – konzervativec, nebo liberál? Josef Blüml - Bohumil Jiroušek: František Ladislav Rieger v českém dějepisectví ; Marek Cetwiński: F. L. Rieger w encyklopediach polskich; Vratislav Doubek: Obraz Ruska v politice F. L. Riegra a F. Palackého (40. – 70. léta); Milena Lenderová:  Mezi Paříží a Moskvou. Riegrovy cesty na jaře roku 1867; Milan Hlavačka: František Ladislav Rieger a Jiří Kristián kníže Lobkowicz ve vzájemné korespondenci; Helena Kokešová: Ke vztahu Gustava Eima a Františka Ladislava Riegra; Marie L. Neudorflová: Ženy rodiny F. L. Riegra a jejich účast ve veřejné sféře; Marie Ryantová: Marie Červinková-Riegrová jako spolupracovnice svého otce; Jana Malínská: Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století ; Jan Županič: Nobilitace českých elit v Rakousko-uherské monarchii; Milada Sekyrková: F. L. Rieger a spolková činnost ; Jiřina Masnerová: František Ladislav Rieger a technika; Milan Vojáček: Čechové, na řípu! F. L. Rieger, cukrovarník v Malči; Magdaléna Pokorná: Jiljí Vratislav Jahn – první životopisec F. L. Riegra; Jaroslava Honcová: Palacký a Rieger v Říčanech za prusko-rakouské války v roce 1866 ; Milena Nyklová  Obrana Nerudova; Marie Macková  »Naše město jako věrná stráž ... « O přibližování a vzdalování se politických vůdců venkovu; Lydia Baštecká: »Rozmilý a upřímný příteli.« Rieger v korespondenci východočeských vlastenců; Karol Bílek  F. L. Rieger a jeho přítel Václav Jaromír Černý, okresní tajemník v Libáni; Vlastimil Svěrák: Riegrův jihlavský stoupenec Antonín Musil; Ludomír Kocourek: Počátky českého školství v Podkrušnohoří; Zdeněk Hojda: Riegrův pomník na Kozákově; Oldřiška Tomíčková: Riegrův obelisk v Hořicích ; Ivo Navrátil:  Riegrův pomník v Semilech;  Závěr konference (Milan Hlavačka)

Supplementum 9 - 2004. Sborník referátů z mezinárodní konference " Karl Kraus - jičínský rodák a světoobčan / in Jičín geboren, in der Welt zu Hause", konané ve dnech 21. - 23. dubna 2004 v Jičíně. 351 stran, něm. resumé 

Předmluva / Einleitung (Naděžda Macurová), I. Úvodní slova / Geleitworte: Jaromír Gottlieb, ředitel Regionálního muzea a galerie Jičín, Martin Puš, starosta města Jičína, Eva Wolfová, ředitelka Památníku národního písemnictví Praha; Kurt Krolop: Karl Kraus und die böhmischen Länder / Karl Kraus a české země; Christian Wagenknecht: Schreiben im Horizont des Druckens: Karl Kraus / Psaní v horizontu tištěného textu: Karl Kraus; Leo Lensing: Chutzpe u psacího stolu. Scény z jednoho potenciálního životopisu; Ekkehard W. Haring: Kraus, Kafka und das Mauscheln (Facetten eines Identitätsdiskurses) / Kraus, Kafka a židovská mluva (Fasety identického diskursu); Friedrich Pfäfflin: „Meine materielle Sorge wurzelt in Prag“ (Revision einer Fehleinschätzung) / Má hmotná starost má kořeny v Praze“ (Oprava hodnocení jedné chyby);  Jaromír Loužil: Karl Kraus a jeho boj proti ornamentu / Karl Kraus und sein Kampf gegen das Ornament;  Jiří Stromšík: Karl Kraus bei Elias Canetti / Karl Kraus u Eliase Canettiho; Friedrich Rothe: Karl Kraus und Frank Wedekind / Karl Kraus a Frank Wedekind; Gerald Stieg: Karl Kraus in der aktuellen französischen Medienkritik / Role Karla Krause ve francouzské mediální kritice;  Vladimír Úlehla: Rodina Karla Krause a Jičín; Tereza Kleplová: Karl Kraus a Jičín / Karl Kraus und Jičín; Eliška Pavlíková: Město svému rodákovi; Ivan Fontana: Karl Kraus a jičínské osobnosti Svatopluk Volf a Karel Kazbunda; Joachim W. Storck: Hat Rainer Maria Rilke die Beziehung Karl Kraus – Sidonie Nádherný beeinflußt? (Legenden, Vermutungen, Tatsachen) / Ovlivnil Rainer Maria Rilke vztah Karla Krause k Sidonii Nádherné? (Legendy – dohady – fakta); Alena Wagnerová: Sidonie Nádhernýs „vita reactiva“ (Über die Schwieirgkeiten mit der Würdigung Sidonie Nádhernýs in einer durch männliche Maßstäbe beherrschten Welt) / Sidonie Nádherné „vita reactiva“ (O potížích se zařazením Sidonie Nádherné ve světě poměřovaném mužskými měřítky); Eva Lukášová: Zámek Vrchotovy Janovice a jeho interiéry v první polovině 20. století; Helga Turková: Krausiana Knihovny Národního muzea na zámku Vrchotovy Janovice (diskusní příspěvek); Anne Martina Emonts: Wenn zwei dasselbe tun... (Karl Kraus und Mechtilde Lichnowsky in ihrer Sprachkritik) / Když dva dělají totéž... (Karl Kraus a Mechtilde Lichnovská ve své kritice řeči); Šárka Šírová: Mechtilde Lichnovská a Karl Kraus; Miloš Řezník: Mary Dobrzenská a „potštejnské zátiší“; Josef Čermák: Ze zákulisí prvních přednášek Karla Krause v Praze; Milada Písková: Karl Kraus a česká kultura; Josef Rodr: Marťani, mloci a spol.; Zdeněk Mareček: Karl Kraus, Brünner Krausianer und deren Versuche, den literarischen und journalistischen Augiasstall in Mähren auszumisten / Karl Kraus, brněnští Krausiáni a jejich pokusy vyčistit literární a novinářský Augiášův chlév na Moravě; Eva Bílková: První české vydání románového dramatu Karla Krause; Marcella Husová: Jan Münzer – český překladatel a propagátor díla Karla Krause; Dagmar Blümlová: Karl Kraus anglisty Aloyse Skoumala; Schlusswort / Slovo závěrem (Friedrich Pfäfflin)

 

Supplementum 10 - 2005. Sborník referátů z vědecké konference "Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti - díla - ideje", konané ve dnech 22. – 23. dubna 2005 v Sedmihorkách. 342 stran, něm. resumé. 160 Kč

Jaroslav Med:  Ideové kořeny ruralismu; Jiří Brabec: Geneze ruralismu; Jitka Rauchová: Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě; Dobrava Moldanová: Z galerie předchůdců ruralismu: Josef Holeček; Ondřej MacuraJosef Holeček a selství; František Všetečka: Počátek Holečkova cyklu Naši; Ilona Gwóźdź-Szewczenko: V Čartakově kruhu. Ruralistické tendence v polské meziválečné literatuře; Lubomír Slezák: Ruralismus a realita českého venkova v meziválečném období; Vlastislav Hnízdo: Role časopisu Sever a východ v koncepci českého ruralismu; Tomáš Pavlíček: K obrysům jednoho modelu literární kultury. Kulturní publicistika Venkova a časopisu Brázda za druhé republiky; Zora Dvořáková: Politické procesy s ruralisty v 50. letech 20. století; Renata Ferklová: Ruralismus na pranýři, aneb „Jak bude žít národ, jemuž se půda stala výrobním prostředkem?“; Hana Faistauerová: Příběh z padesátých let. Václav Prokůpek, Josef Knap a František Křelina; Jiří Šouša: Ctí, ale nečtou? K reflexi děl ruralistů na české vesnici; Jaroslav Vávra: Možnosti využití literárních textů ruralistů na základní škole a gymnáziích; Josef Blüml: Venkovské inspirace v díle Jana Čarka; Luisa Nováková:Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem; Vilém Kmuníček: Zdeněk Rón a ruralismus; Jaroslav Kohout: Zdeněk Rón (1889 – 1948), prozaik s duší básníka, technik s vyznáním samaritána; Martina Halamová – Bohumil Jiroušek: Střety a paralely českého ruralismu a katolické literatury; Michal Bauer: Rozhlasová anketa „Proč mám rád venkov?“; Věra Jarolímková: Hodnota pokory a sebeobětování  v díle K. V. Raise a F. Křeliny; Dagmar Blümlová: Kritik a překladatel Aloys Skoumal – Rusticus; Marcela Pátková: Holanovy motivy z katolického světa; Veronika Broučková:Vztah ženy a venkova v prózách Pavly Buzkové; Zdeněk Beneš: František Kutnar a ruralisté; Pavel Holát: Historik František Roubík v časopise Brázda a novinách Venkov; Jaroslava Honcová: Činnost dvou komisí Československé akademie zemědělské – sociologické a historické – za první republiky; Jaroslav Rokoský: Agrární strana a ruralisté; Ludomír Kocourek: Regionální prvky ruralismu; Jiří Kropáček: Ruralismus – regionalismus – proměny; Ondřej Kolář:Teorie o národní povaze jihočeské v beletristických souvislostech; Jiří Dvořák: Regionalisté Josef a Jan Stočtí a jejich vztah k ruralismu; Ivo HarákFrantišek Xaver Boštík – básník regionální; Karel Komárek: Prozaik Jarolím Schäfer; Závěrečné slovo (Ondřej Macura); Přílohy: Věra Nečasová:Sever a východ 1925 – 1930. Článková bibliografie; Karel Čermák: Seznam knižních titulů edice Sever a Východ z nakladatelství Müller a spol. v Turnově

Supplementum 11 - 2006. 50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 20. – 22. října 2005 v Lázních Sedmihorkách. 408 stran, angl. a něm. resumé. ISBN 80-86254-14-3. ISSN 1211-975X. 200 Kč

Václav Ziegler: Vznik hodnot Českého ráje; Jitka Petrušková: Vzpomínky na zakládání CHKO Český ráj; Petr Rybář: O původu znaku CHKO Český ráj; Václav Petříček: Český ráj v historii a souvislostech české i evropské územní ochrany přírody a krajiny; Milan Damohorský: Chráněná krajinná oblast Český ráj a její ochrana z pohledu práva; Robert R. Novotný: Vnímání ochrany přírody v kontextu doby, aneb od dezinterpretací ke skutečnosti; Tomáš Řídkošil: Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu; Václav Cílek: Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model; Stanislav Čech - Daniel Smutek: Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč; Jan Mertlík: V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa; Jan Prostředník - Petr Šída: Mezolitické osídlení pseudokrasových skalních dutin v Českém ráji; Vladimír Peša: Využívání skalních dutin v Českém ráji v mladší době bronzové až halštatské; František Gabriel - Kamil Podroužek: Pracovní hypotéza k raně novověkému sídlení na pískovcích; Ivan Peřina: Pozoruhodné relikty na hradě Zbiroh; Josef Dneboský - Theodor Honický: Branžežské hamry; Vladimíra Jakouběová: Stavební památky lidové architektury v oblasti Českého ráje a Pojizeří; Bohumil Reš: Památné stromy v Českém ráji; Anna Švecová: Památné stromy a houby; Anna Lepšová: Mykologický průzkum v CHKO Český ráj; Janusz Korybo: Jodla pospolita w Parku Narodowym Gór Stolowych;  Martin Křivánek: Invazní druhy vyšších rostlin v CHKO Český ráj a dopad jejich šíření na biologickou rozmanitost; Martin Šandera: Obojživelníci a plazi v Českém ráji a jejich soužití s člověkem; Zdeněk Mrkáček: Změny ve složení ptačí fauny v historii Českého ráje; Jaroslav Klápště - Josefa Klápšťová: Dosavadní výsledky kroužkování ptáků v přírodní rezervaci Žabakor; Pavel Kverek: Výsledky kroužkování ptáků při jihozápadní hranici Českého ráje; Jiří Stonawski: Lesní hospodářství a ochrana přítrody v CHKO Český ráj; Lenka Stuchlíková: Rybníky v CHKO Český ráj; Zdeněk Kašpárek - Jan Prostředník - Tomáš Řídkošil: Jizera a povodně v Turnově; Milena Roudná: Propojení příroedního a kulturního dědictví; Maguelonne Déjeant-Pons: The Implementation of the European Landscape Convention; Martin Weber: Evropská úmluva o krajině a příspěvky k jejímu naplňování v ČR; Vlastimil Kostkan - Marek Banaš: Zásady managementu evropsky významných lokalit na příkladu 15 demonstračních území; Jan Horník: Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 v Českém ráji; Martina Pásková: Staronový fenomén geoparků; František Jeřábek: Hodnotový základ posuzování krajinného rázu; Ondřej Mirovský: Vliv kulturní krajiny CHKO Český ráj ve 20. století na příkladu Libošovicka; Lukáš Bílek: Zastavování krajiny Českého ráje; Cecilia Jaswa Rusnak - Brian Orland - Jan Hendrych: Reciprocal Benefits of Student Service-Learning in Addressing the Needs of Heritage Landscapes; Jan Hendrych a kol.: Krajina Březnicka z pohledu péče o kulturní krajinu: příkladová územní studie "Analýza urbanizovaných porostních struktur krajiny Březnicka"; Jan Borský: Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace vrchu Říp; Pavel Jakubec: Vývoj dopravní sítě na území Českého ráje od 18. do 20. století; Markéta Kovaříková: Rychlostní komunikace R35 Českým rájem; Miloš Matoušek: Humanice průtahu silnice I/35 v obcích Karlovice, Hrubá Skála, Ktová; Karel Markvart: Značené turistické trasy v Českém ráji; Hana Maierová: Turistika v Českém ráji. Sdružení Český ráj a jeho aktivity; Jitka Málková: Vliv turistiky na vegetaci a půdu; Miloš Šejn: Krajina Českého ráje ve výtvarném umění; Eva Lukášová: Pohledy na zámky a krajinné partie Českého ráje ze zámeckých sbírek; Vlasta Matoušová - Tomáš Kučera: Inspirace přírodou. Výtvarné umění na Turnovsku po roce 1945; Karol Bílek: Český ráj v literatuře

10.10.2010