STANOVY SPOLKU

STANOVY 
Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Pekařova společnost Českého ráje, z. s. (dále též jen: Společnost), je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Její sídlo je v Turnově a má působnost na území celé České republiky.

3. Společnost používá ve vnitřním styku zkrácený název Pekařova společnost a zkratku PSČR.

Čl. 2

Účel spolku

1. Pekařova společnost je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým svazkem občanů, kteří se spojili k naplňování těchto cílů:

Čl. 3

Formy činnosti

1. K dosažení těchto cílů pořádá Společnost přednášky a konference, tematické zájezdy a exkurze, vydává periodické a neperiodické publikace, spolupracuje s dalšími spolky, kulturními zařízeními a samosprávnými a státními institucemi.

2. Společnost vykonává vedlejší hospodářskou činnost, podporující hlavní činnost spolku, např. prodej publikací, vybírání vstupného na akce spolku apod.

Čl. 4

Členství ve spolku

1. Členství v Pekařově společnosti může být řádné, kolektivní, zakládající, nebo čestné.

2. Řádným členem Společnosti se může stát každý občan starší 18 let bez ohledu na národnost a státní příslušnost, který souhlasí s jejími cíli. Členství vzniká dnem, kdy výbor Společnosti rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Ta musí obsahovat následující daje: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum a podpis žadatele.

3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která zastává podobné cíle, jako Pekařova společnost. O jejím přijetí rozhoduje valná hromada. Zastupuje ji člen jejího statutárního orgánu.

4. Zakládajícími členy s počátečním vkladem 1000 Kč jsou od roku 1990 Muzeum Českého ráje v Turnově, Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Muzeum Mladoboleslavska. Počet zakládajících členů z řad řádných i kolektivních členů není omezen.

5. Čestnými členy se mohou stát fyzické osoby, které si o Pekařovu společnost a naplňování jejích cílů získaly mimořádné zásluhy. Na návrh výboru je volí valná hromada. Ta má také právo čestné členství zrušit, pokud by člen hrubým způsobem porušil stanovy.

6. Společnost vede seznam členů. Zápisy a výmazy v něm provádí pokladník spolku. Seznam slouží pouze pro vnitřní potřebu spolku a je tudíž neveřejný.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen má právo zejména:

2. Řádný člen je povinen:

3. Kolektivní člen přispívá Pekařově společnosti částkou, stanovenou valnou hromadou Společnosti. Příslušníci kolektivního člena se mohou účastnit vybraných akcí, zejména exkurzí a konferencí, za stejných podmínek jako řádní členové Společnosti.

4. Se zakládajícím členstvím je u právnických osob spojeno hlasovací a volební právo jejich statutárních zástupců, pasivní volební právo mají jen fyzické osoby.

5. Čestní členové mají práva a povinnosti řádných členů, jsou však osvobozeni od členských příspěvků.

  Čl. 6

  Zánik členství

1. Členství zaniká na základě oznámení člena o ukončení členství, úmrtím nebo vyloučením pro hrubé porušení stanov. Rovněž zanikne, pokud člen po dva roky nezaplatí členský příspěvek, a to ani po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě.

2. O zániku členství rozhoduje výbor, o případných námitkách rozhodne valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno v písemné podobě nebo e-mailem a vyloučený člen může do tří měsíců navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.

  Čl. 7

  Orgány spolku

1. Orgány Společnosti jsou: valná hromada, výbor, předseda a revizní komise.

  Valná hromada

2. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, která je svolávána nejméně jednou ročně. Schvaluje změny stanov, volí na čtyřleté funkční období sedmičlenný výbor spolku (nerozhodne-li valná hromada jinak), schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za uplynulé období, stanoví výši členských příspěvků, schvaluje rozpočet a plán činnosti na další období a volí čestné členy.

3. Zasedání valné hromady připravuje a svolává výbor, a to alespoň 30 dnů před jejím konáním. Je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina individuálních řádných členů. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výbor náhradní schůzi hodinu po plánovaném začátku řádné schůze, nebo ji svolá do patnácti dnů od původního termínu s nezměněným programem tak, aby se konala do šesti týdnů od původního data. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů spolku nebo revizní komise podá podnět k jejímu svolání. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Způsob hlasování si zvolí valná hromada sama, volby výboru a revizní komise probíhají vždy tajným hlasováním.

4. Výbor zajistí vyhotovení zápisu do třiceti dnů od ukončení valné hromady. Ze zápisu musí být zřejmé, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen má právo do zápisů ze schůzí nahlížet.

  Výbor

5. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Společnosti. Řídí její činnost mezi valnými hromadami, přijímá individuální členy, zajišťuje výběr členských příspěvků, sleduje plnění rozpočtu. Na své první schůzi si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Funkce pokladníka je neslučitelná s funkcí předsedy nebo místopředsedy.

6. Výbor se schází dle potřeby, alespoň čtyřikrát ročně. Může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než polovina členů, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru nastupuje na jeho místo první náhradník, který při posledních volbách obdržel alespoň dva hlasy. Kolektivní člen je ve výboru zastoupen svým předsedou nebo jeho zástupcem, a to s hlasem poradním. Schůzi výboru lze nahradit elektronickou komunikací, o níž je nutné pořídit zápis s uvedením jmen zúčastněných.

7. Členům výboru nenáleží za výkon jejich funkce žádná odměna, je však možné jim refundovat dopravní a jiné nezbytné náklady, s funkcí spojené.

  Předseda

8. Jménem výboru a celého spolku jedná předseda, který je oprávněn přijímat právní závazky a podepisovat právní dokumenty. V případě nepřítomnosti předsedy a nebezpečí z prodlení může po konzultaci s předsedou podepsat právní dokument místopředseda nebo jednatel. Písemnosti hospodářské a peněžní povahy spolupodepisuje pokladník.

  Revizní komise

9. Revizní komise je tříčlenná a volená valnou hromadou rovněž na dobu čtyř let. Ze svého středu si volí předsedu. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru. Schůzí výboru se může předseda účastnit s poradním hlasem. Revizní komise má právo se kdykoliv přesvědčit o stavu jmění a nahlížet do všech spisů a dokladů Společnosti. Reviduje roční účetní závěrku, kterou jí pokladník předloží 4 týdny před konáním valné hromady.

  Čl. 8

  Hospodaření

1. Hospodaření Pekařovy společnosti se řídí platnými zákony a rozpočtem sestavovaným na období kalendářního roku. Nutné výdaje nad jeho rámec povoluje výbor, který je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

2. Společnost hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů a grantů, ze vstupného na akce Společnosti, prodeje publikací a dalších zdrojů. Prostředky vynakládá výhradně na účely spojené s předmětem činnosti Společnosti.

3. O správě jmění vede pokladník účetní evidenci podle platných právních předpisů, průběžně o ní informuje výbor a s výsledky hospodaření seznamuje členy na valné hromadě.

  Čl. 9

  Rozpuštění spolku

1. Pekařova společnost může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, sloučením či splynutím s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu, stanoveného občanským zákoníkem. Na dobrovolném rozpuštění se musí usnést řádná nebo mimořádná valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů oprávněných přítomných členů.

2. Tato schůze provede též volbu likvidátora, pokud ho neurčí soud. Likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům. Při zániku spolku likvidátor vypořádá jeho případné dluhy. Likvidační zůstatek bude rovným dílem rozdělen mezi zakládající členy z roku 1990 a po­užit k cílům, vytýčeným těmito stanovami.

  Čl. 10

  Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem.

2. Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 12. 3. 2016. Tímto dnem vstupují stanovy v platnost. Plné účinnosti nabývají dnem, kdy budou vloženy do sbírky listin veřejného rejstříku.

3. Zápisem těchto stanov do veřejného rejstříku zaniká platnost stanov z roku 1990.

   

  PhDr. Eva Bílková, v. r.

  předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s.

   

  Návrat na hlavní stránku

  Aktualizace 20.05.2016