Hlava I. Povaha a cíle Ceny Josefa Pekaře
§ 1. Zřizovateli ceny jsou společně Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) (dále SH ČR) a Pekařova společnost Českého ráje (dále PS).
§ 2. V jednání o Ceně Josefa Pekaře je SH ČR zastoupeno svým výborem;. rovněž PS je zastoupena svým výborem. Výbory SH ČR a PS (dále zřizovatelé) postupují jakožto rovnoprávní partneři na základě vzájemného konsensu.
§ 3. Cena Josefa Pekaře má povahu finanční odměny, popřípadě též knižního daru. Cenu udělují společně oba zřizovatelé, jejichž představitelé také spolupodepisují příslušný diplom.
§ 4. Cílem Ceny Josefa Pekaře je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru českých dějin, a to v chronologickém rozpětí od raného středověku do současnosti.


Hlava II. Podmínky účasti v soutěži o Cenu Josefa Pekaře
§ 1. Soutěž o Cenu Josefa Pekaře vyhlašují zřizovatelé každoročně, a to na počátku kalendářního roku, a udělují ji v průběhu tohoto kalendářního roku.
§ 2. Do soutěže mohou přihlásit své práce historičky a historici, kteří v době uzávěrky přihlášek do soutěže o Cenu Josefa Pekaře nepřesáhli věk 35 let.
§ 3. Do soutěže o Cenu Josefa Pekaře předkládají uchazeči jeden výtisk soutěžní monografie,desetiřádkovou anotaci této monografie a vlastnoručně podepsanou přihlášku, v níž uvedou datum svého narození a kontaktní adresu.
§ 4. Soutěže o Cenu Josefa Pekaře se mohou účastnit monografie, které vyšly tiskem v průběhu dvou předcházejících kalendářních let. Rozhodujícím kritériem je vročení tisku v tiráži; pokud publikace nemá vročení v tiráži, rozhodujícím kritériem se stane vročení tisku na titulním listu publikace.
§ 5. Cena Josefa Pekaře bude poprvé vyhlášena v roce 2002 a zúčastní se jí monografie vydané v letech 2000-2001, podruhé bude vyhlášena v roce 2003 a zúčastní se jí monografie vydané v letech 2001-2002, a tak dále i v následujících letech.
§ 6. Žádná monografie nesmí být přihlášena do soutěže o cenu Josefa Pekaře více než jednou.

Hlava III. Kritéria při udílení Ceny Josefa Pekaře
§ 1. Pro udělení Ceny Josefa Pekaře je směrodatné posouzení monografií, které byly řádně přihlášeny do soutěže a jež odpovídají vymezení v hlavě I, bod 4., příslušnou porotou.
§ 2. Monografie, brané v úvahu při udílení Ceny Josefa Pekaře, musí být vydány buď v podobě knihy nebo rozsáhlé studie ve sborníku, a to přinejmenším v rozsahu 100 tištěných stran.
§ 3. Monografii, jež se stane podkladem pro udělení Ceny Josefa Pekaře, vybírá nejméně tříčlenná porota, delegovaná společně oběma zřizovateli z členů SH ČR a z členů PS.
§ 4. Členové poroty jsou povinni seznámit se se všemi monografiemi, které byly do soutěže o Cenu Josefa Pekaře přihlášeny,a zjistit, zda odpovídají podmínkám pro udělení této ceny.
§ 5. Porota se při rozhodování řídí originalitou práce, šíří její pramenné základny, metodickou náročností, stylistickou úrovní a významem monografie pro poznání českých dějin i pro rozvoj oboru historiografie.
§ 6. Porota si může vyžádat posudky specialistů o jedné či více monografiích, přihlášených do soutěže o Cenu Josefa Pekaře, avšak o konečném stanovisku rozhoduje porota samostatně.

Hlava IV. Udělení Ceny Josefa Pekaře
§ 1. Cena Josefa Pekaře je udělena v termínu, který byl určen při veřejném vyhlášení o Cenu Josefa Pekaře.
§ 2. Výši odměny pro laureáta Ceny Josefa Pekaře stanoví každoročně zřizovatelé.
§ 3. Jméno laureáta Ceny Josefa Pekaře bude zveřejněno ve Zpravodaji Historického klubu, popřípadě i v dalších periodických publikacích.

V Praze, dne 17. ledna 2002


Výbor Sdružení historiků České republiky
Výbor Pekařovy společnosti Českého ráje

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 13.05.2017