VALNÉ HROMADY

 

Usnesení z valné hromady Pekařovy společnosti 16. března 2019 v Turnově

 

1) Valná hromada schvaluje:

  1.  zprávu o činnosti PSČR za rok 2018 a návrh plánu činnosti na rok 2019 přednesené předsedou PSČR Mgr. Pavlem Jakubcem

  2.  zprávu o hospodaření PSČR za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 přednesené pokladní Mgr. Petrou Hejralovou

  3.  přijetí nových členů Mgr. Kateřiny Jeníčkové a Mgr. Petra Petruse

  4. výši členského příspěvku pro seniory od 65 let a studenty 50 Kč a výši členského příspěvku pro kolektivní členy 500 Kč

 

2) Valná hromada bere na vědomí:

  1. zprávu revizní komise PSČR za rok 2018 přednesenou PhDr. Ivo Navrátilem s tím, že revizní komise výboru PSČR ukládá: 
  2. udělení Ceny Josefa Pekaře dr. Miroslavu Žitnému za publikaci "Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egberku z let 1611-1621"

 

3) Valná hromada zvolila:

  1.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Tomáš Herian, Mgr. Zdeňka Lebedová-Gláserová, Tomáš Grindl

 Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 07.11.2019