ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 ZA ROK 2006 

 

Vážení přátelé,

scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili naši práci v uplynulém období. Poslední valná hromada se konala 25. února roku 2006 v Jičíně.

Letos se scházíme v roce sedmdesátého výročí úmrtí prof. Josefa Pekaře. Právě ve výroční den, 23. ledna, se konala schůze našeho výboru. Jsme velmi rádi, že i po tak dlouhém období od uzavření jeho životní dráhy, jehož délka byla ještě násobena za 2. světové války fašistickým nepřátelským zneužíváním jeho myšlenek a pak komunistickým tlakem, odsuzujícím jeho dílo k zapomnění, je profesor Josef Pekař  uznáván za jednoho z největších českých historiků, jeho knihy a články jsou studovány, vycházejí reedice jeho děl, nové pekařovské studie, knihy a polemické články, nové edice jeho korespondence. Jeho osobnost dokonce připomenul televizní dokumentární film a často se o něm hovoří na vědeckých konferencích, v tisku, v televizi a rozhlase. Někdy to je až úsměvné: 22. prosince 2006 zazněla v Českém rozhlase 2 před polednem při připomenutí výročí některých osobností z úst Tomáše Voženílka soutěžní otázka k posluchačům: "Kdo to byl profesor Josef Pekař?" Za správnou odpověď přislíbil moderátor vítězi výborného kuchyňského pomocníka - remosku. Pokud vás to zajímá, tak ji vyhrál pan Exner z Červeného Kostelce.

V minulém roce se také konaly komunální volby a já mám milou povinnost sdělit všem našim členům, pokud to ještě nevědí, že na základě jejich výsledků byla starostkou města Turnova zvolena naše zakládající členka a jednatelka PhDr. Hana Maierová a post jejího zástupce obhájil další náš člen, ing. Josef Pekař. Blahopřeji ještě jednou jménem celé naší Společnosti.

Když už jsem u těch blahopřání, dovolte, abych jménem naší Společnosti poblahopřál k letošním kulatým životním jubileím univ. prof. PhDr. Robertu Kvačkovi (5. 7. 75 let), univ. prof. PhDr. Vladimíru Wolfovi (4. 2. 65 let) a univ. prof. PhDr. Mileně Lenderové (ta má kulaté narozeniny 25. 9.).

Pokud jde o naši činnost, neměla v loňském roce tak výrazný vrchol, jakým bývá konání vědecké konference. Práce výboru se soustředila na zodpovědnou přípravu té další konference, která bude věnována 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí významného filozofa, mluvčího Charty 77, turnovského rodáka profesora Jana Patočky. Za spolupořadatele byl získán Ústav pro soudobé dějiny a Filozofický ústav Akademie věd České republiky. Garantem programu konference je odborný pracovník Muzea Českého ráje PhDr. Michal Babík, poděkování za výbornou spolupráci patří PhDr. Antonínu Kostlánovi a PhDr. Tomáši Hermannovi z Ústavu pro soudobé dějiny a PhDr. Věře Schifferové z Filozofického ústavu. Záštitu nad konferencí přijal místopředseda Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Petr Pithart. Jednání proběhnou 1. - 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou, v předvečer konference se uskuteční slavnostní večer v Turnově v Muzeu Českého ráje za účasti prof. Jiřiny Šiklové a rodiny Sokolovy, kolega Michal Jakl zajišťuje doprovodný program ve Vysokém nad Jizerou. 

Naše Společnost se výrazně prezentovala na 9. sjezdu českých historiků v Pardubicích ve dnech 6. - 8. září 2006. Na závěrečném plenárním zasedání byly oznámeny výsledky 5. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře pro historiky mladší 35 let a zástupci Sdružení historiků - předseda prof. Tomáš Vorel a jednatelka doc. Marie Ryantová - spolu s předsedou Pekařovy společnosti Českého ráje předali cenu vítězi - PhDr. Davidu Papajíkovi z Palackého univerzity v Olomouci za knihu Páni ze Sovince: dějiny rodu moravských sudích. Zároveň byl vyhlášen 6. ročník této soutěže. 

Naše Společnost se rovněž podílela na přípravě a vysílání Historického magazínu v České televizi I dne 29. ledna 2007, který byl věnován osobnosti profesora Josefa Pekaře.

Pekařova společnost Českého ráje se také zapojila do soutěže Tvář našich měst a obcí na prahu XXI. století. Soutěž byla vyhlášena v roce 2004 pro kronikáře obcí semilského okresu. Jejím cílem bylo zdokumentovat za pomoci dobrých fotografů celkové pohledy na obce, jejich architekturu, památky, ale i plastiky, památné stromy a přírodní útvary v katastru obcí. První etapu zhodnotila soutěžní komise ve složení Pavel Charousek, PhDr. Ivo Navrátil a Mgr. Pavel Jakubec v listopadu 2006. Soutěž obeslalo v první etapě 9 obcí: Benešov u Semil, Bukovina u Čisté, Horní Branná, Lhota-Komárov, Peřimov, Poniklá, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Semil a Víchová nad Jizerou. Práci dokončují v Karlovicích, v Syřenově a dalších obcích. V první etapě zvítězila kronikářka obce Benešov u Semil Mgr. Lenka Holubičková (fotografoval ing. Petr Holubička), která díky soutěži obohatila obecní kroniku o 1185 kvalitních snímků. 2. cenu získaly obce Víchová nad Jizerou (kronikářka Marie Jakoubková - foto Jan Mendřický) a Peřimov (kronikářem prof. Mojmír Zemánek - foto V. Jiřišta), 3. místo obec Roztoky u Semil (kronikářka Radka Farská - 5 fotografů). 

Pokud jde o přednášky, nejvíce asi zaujal proslov PhDr. Bohdana Zilynského na minulé valné hromadě, kdy hovořil o vzniku pojmenování našeho kraje Českým rájem. Vyvolal živou debatu a jsme rádi, že písemné zpracování tématu nám autor přislíbil pro sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší. Značný ohlas měla rovněž přednáška PhDr. Miroslava Vaňka z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, který pro obecní kronikáře semilského okresu, Pekařovu společnost a širokou veřejnost hovořil 24. listopadu o možnostech a perspektivách tzv. orální historie - zvláště nás potěšila účast studentů boleslavského gymnázia Josefa Pekaře.

Velký ohlas mají naše zájezdy. Vznikly z iniciativy našich členů na předminulé valné hromadě a staly se nedílnou součástí činnosti Pekařovy společnosti Českého ráje. Je to i díky tomu, že mají vynikajícího šéfa v osobě Mgr. Pavla Jakubce, který nejen vymyslí trasu s místy, běžně turistům nepřístupnými, projede ji a pak výlet doprovází slovem nejzasvěcenějším. A tak se mu nebudu plést do řemesla, on vám v dalším průběhu valné hromady poví o loňské výletní náplni a zároveň vás seznámí s chystanými letošními výlety.

Se zájezdy hodně souvisí i naše spolupráce se Spolkem rodáků a přátel Turnova. Jeho členové se jich rádi účastní a naši zase chodí na jejich akce. Spolek v našem výboru zastupuje pan profesor Dalibor Sehnoutka a ten vás jistě v průběhu schůze seznámí s podrobnostmi.

Nedílnou náplní naší práce je i součinnost při vydávání sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vyšel již 19. ročník a také 11. supplementum s příspěvky k konference k 50. výročí vzniku CHKO Český ráj. Sborník si již dávno vydobyl čestné místo mezi historickými a vlastivědnými periodiky díky nezištné vynikající práci PhDr. Ivo Navrátila, Jaroslava Bartáka a nyní i Mgr. Pavla Jakubce. Připomínám to proto, že z vlastní zkušenosti vím, jak se na práci redakce časopisu nebo sborníku zapomíná, budoucího ocenění se dočkají jen autoři hlavních článků a málokdo si uvědomí, že je třeba ty příspěvky sehnat, dohodnout jejich úpravy, mnohé články diplomaticky odříci pro nedostatečnou úroveň nebo je pomoci značně předělat, dále být kamarádem s počítačem, dbát na sjednocení poznámkového aparátu, vymáhat přislíbené příspěvky, zpracovat různé drobné zprávy a recenze, vykorespondovat a zapracovat korektury, jednat o obrazový doprovod a obálku, jednat s tiskárnou - a nakonec i expedovat... Za chvíli vám o tomto úseku naší práce poví kolega Ivo Navrátil. Mám však dojem, že při své skromnosti by neuvedl právě tyto redaktorské slasti a taje zákulisí vydávání sborníku i supplement - a tak jsem to učinil já. A chci apelovat na vás všechny, abyste redakci více pomáhali. Hlavních článků se schází poměrně dost v dobré kvalitě. Těžko se však získávají ty menší zprávy a recenze. Většina z našich členů pracuje v různých archivech, vědeckých ústavech, na památkových objektech, na školách a v muzeích nebo s nimi spolupracuje. A přece v 19. ročníku sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší chybí zprávy o činnosti muzeí Jičín, Železnice, Nová Paka, Hořice v Podkrkonoší, Paseky nad Jizerou, Rovensko pod Troskami, Mnichovo Hradiště. Uvítali bychom i přehled práce Správy CHKO Český ráj a památkových objektů z Českého ráje (Trosky, Kost, Humprecht, Valdštejn, Sychrov, Hrubý Rohozec atd.). Velmi dobře pracují některá sdružení obcí a měst a občanská sdružení (Lodžie v Jičíně, Paměť Českého ráje v Turnově, Vlastivědná společnost Mladoboleslavska, OS bojující proti rozšíření silnice pod Troskami). I jejich třeba krátké výroční zprávy by stály za zveřejnění. Právě tak jako skvělá činnost mnohých knihoven (Turnov, Semily, Jičín, Sobotka, Kněžmost atd.). Tak by se naši čtenáři dověděli o výstavách a expozicích, o nových knihách a brožurách, o místních časopisech. Uvažte tuto výzvu a nenechte se prosit. 

Hospodářské záležitosti a evidenci členů má v malíčku Jitka Petrušková, která vás s nimi podrobně seznámí. Já bych chtěl na závěr své zprávy ze srdce poděkovat všem členům výboru za odpovědnou práci. Učinil jsem tak podrobněji vloni, ale platí to v plné míře i v letošním roce. A z dalších členů patří velký dík kolegovi Michalu Babíkovi, který bezvadně zastupoval Jitku Petruškovou po dobu její nemoci, s fakturací a expedicí našich sborníků mu pomáhala archivářka Libuška Hlůžová ze Semil.

Taková je tedy zpráva o činnosti výboru Pekařovy společnosti Českého ráje v loňském roce a já doufám, že v diskusi vystoupíte s mnoha připomínkami a dotazy.

Karol Bílek

 

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 28.05.2007