ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 ZA ROK 2007 

 

Nejvýznamnější naší akcí v roce 2007 bylo uspořádání vědecké konference ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí turnovského rodáka, filosofa Jana Patočky. Konala se pod názvem Jan Patočka, české dějiny a Evropa ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou pod záštitou prvního prezidenta České republiky Václava Havla a místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta. Spolupořadateli byly Ústav pro soudobé dějiny a Filosofický ústav Akademie věd České republiky, dále se na jejím uspořádání podílely Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou a Státní okresní archiv Semily. Zúčastnili se jí přední odborníci i pamětníci z České republiky, Francie a Německa, předcházel jí koncert skupiny Plastic People of the Universe 30. května a vzpomínkový večer 31. května v Turnově a její součástí byla i slavnostní mše ve vysockém chrámu (sloužil P. Josef Kordík ze Železnice, účinkoval chrámový sbor z Pasek nad Jizerou) a odpočinkové seznámení s městem a jeho okolím. Společenský večer svým koncertním vystoupením obohatili Eva a Bohuslav Lédlovi.

Úroveň konference byla vysoká a důstojně uctila Patočkovu památku. O její přípravu, personální i finanční zajištění a příjemné zázemí se zasloužili zvláště PhDr. Věra Schifferová z Filosofického ústavu AV ČR, PhDr. Antonín Kostlán a PhDr. Tomáš Hermann z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a naši členové PhDr. Michal Babík, Michal L. Jakl a mnozí pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově a Státního okresního archivu v Semilech.

Trvalým výsledkem konference je samozřejmě sborník přednesených příspěvků, vzešlý jako 12. supplementum sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší obětavou prací kolegů Ivo Navrátila, Pavla Jakubce a Jaroslava Bartáka, tentokráte i za pomoci pražských spoluorganizátorů konference dr. Schifferové a dr. Hermanna. Vydání sborníku umožnily příspěvky Vzdělávací nadace Jana Husa, Nadace Sophia, městských úřadů v Turnově a ve Vysokém nad Jizerou, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Grantové agentury ČR.

Konference a sborníky nejvíce reprezentují činnost naší Společnosti navenek. Ale sem patří i Cena Josefa Pekaře, soutěž pro mladé historiky do 35 let za rozsáhlou hodnotnou historickou publikaci, kterou vyhlašujeme společně se Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem 1872. Letos vybírala odborná komise vítěze již 6. ročníku. Rozhodovala mezi čtyřmi výbornými knihami, vyšlými v letech 2005 – 2006. Nakonec rozhodla, že cena byla udělena českobudějovickému historiku Pavlu Markovi za rozsáhlou edici (dvojjazyčné česko-španělské) manželské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny z Pernštejna s názvem Svědectví o ztrátě starého světa. Vysoce byla oceněna i hodnota dalších přihlášených děl: knih Martina Čapského Vévoda Přemek Opavský, Zdeňka Doskočila Duben 1969 a Zdeňka R. Nešpora Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného středověku. Výsledky byly vyhlášeny na podzimní výroční schůzi Sdružení historiků ČR v Národním muzeu v Praze. Zároveň byl vyhlášen 7. ročník této soutěže.

S kladným ohlasem se setkávají i naše výlety a zájezdy, kde se nejvíce projevuje vhodná a potřebná spolupráce PSČR se Spolkem rodáků a přátel Turnova. Všechny zájezdy se setkaly vcelku s pochvalnou odezvou a hojnou účastí členů i sympatizantů společnosti v počtu více jak 40 osob.

V sobotu 22. dubna jsme uspořádali zájezd na Litoměřicko a Úštěcko, nazvaný Nejen za lidovou architekturou severních Čech, v jehož průběhu se účastníci seznámili s venkovským muzeem v Zubrnicích včetně velmi autentické expozice v místním rekonstruovaném mlýně a ve škole. Další bod programu představovala návštěva Úštěka. Středobodem se stala synagoga z konce 18. století, po jejímž shlédnutí následoval krátký exkurs po městě. Závěr výletu jsme strávili ve Vísce u Kravař s její největší roubenou stavbou v Čechách – tzv. víseckou rychtou.

 

Další zájezd se uskutečnil v rámci třetího závěrečného dne patočkovské konference, a sice v neděli 3. června. Účastníci, tentokrát v mezinárodním složení, se po návštěvě Novosadovy soukromé sklárny v Harrachově s ochutnávkou zdejšího piva František odebrali pod taktovou Mgr. Jana Kašpara ze Státního okresního archivu Jablonec n. N. Za zajímavostmi jižního Jablonecka. Průvodce zajistil návštěvu firmy Fipobex v Pěnčíně u Jablonce n. N. – kozí farmy a sýrárny, a prostřednictvím Mgr. Petry Hejralové z Městského muzea Železný Brod vlastivědnou prohlídku městských uliček a věhlasné sklářské školy.

 

Třetí zájezd 13. října směřoval pod záhlavím Středočeský podzim nejprve do Sázavského kláštera a posléze do historické Kouřimi, kde jsme se stali svědky vynikajícího výkladu místního kostelníka o dějinách chrámu sv. Štěpána a přilehlé zvonice s dvojicí obrácených zvonů. Odpočinek nalezli účastníci v nedalekém Muzeu lidových staveb, kde se právě odehrávalo Svatohavelské císařské posvícení s ukázkou zanikajících řemesel a prodejem tradičních předmětů z rukodělných dílen.

Pokračovala i součinnost s kronikáři semilského okresu na projektu Tvář našich měst a obcí, která má dokumentovat jejich podobu na prahu 21. století. Dokončena byla fotodokumentace dvanácti měst a obcí.

Z další činnosti připomínám, že jsme sledovali a podpořili marný boj Občanského sdružení SH proti prodeji zámku Staré Hrady do soukromého vlastnictví, který realizovalo tamní obecní zastupitelstvo.

Zástupci PSČR se zúčastnili také odhalení pamětní desky ke 100. výročí úmrtí ředitele Zemského archivu Františka Dvorského na místě jeho rodného domu v Sobotce na náměstí 27. října 2007. Několikrát vystoupili jménem Společnosti v tisku, rozhlasu a televizi atd. Většina členů řádně plnila své povinnosti tím, že zaplatila členské příspěvky a zúčastnila se alespoň některých našich akcí.

Výčtem úspěchů a kladů v naší práci nechceme zastírat, že se nám mnohé také nedaří. Podle mého názoru je největším problémem malá spolupráce jednotlivých částí onoho krásného koutku Čech, kterému se říká Český ráj: tedy Jičínska, Semilska, Turnovska, Mnichovohradišťska a Mladoboleslavska. Projevuje se tu hlavně skutečnost, že Český ráj je odedávna rozdělen mnohými správními hranicemi na několik částí, takže i kultura, cestovní ruch a vše další, co nás zajímá, je řízeno z Hradce Králové, Liberce a Prahy. Byli jsme si toho vědomi již při obnově naší Společnosti v roce 1990 a snažili jsme se svými stanovami a plánem činnosti toto dělení tlumit. Musíme si ale přiznat, že se nám to vždy nedaří. Převážná část naší práce je realizována díky aktivitě našich členů z turnovského Muzea Českého ráje a ze semilského okresního archivu.

Ale nechci být pesimistou. Vždyť i v uplynulém roce se podařila řada krásných akcí společných celému regionu. Připomeňme si třeba jen další knihu váženého sběratele pohlednic a znalce Českého ráje ing. Karla Čermáka, představující tentokráte diapozitivy našeho území, připomeňme si jeho pohlednicové kalendáře Českého ráje vydávané obětavým jilemnickým nakladatelstvím Gentiana, připomeňme si poslední knížku nedávno zesnulé dr. Jany Scheybalové. Právě činnost ing. Karla Čermáka nebo Josefa V. Scheybala a jeho choti nám může být příkladem obětavé a užitečné práce pro celý Český ráj.

Karol Bílek a členové výboru

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 10.10.2010