ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 

„Pobývání mezi dokumenty, utříděnými a zasazenými v síť vztahů, je víc než cesta k historické látce: je to i cesta k svědomí. Člověk okoupaný ve studnici historie má oči promyté k vidění i dějů současných.“

Začínám výroční zprávu o činnosti PSČR slovy Marie Kubátové, pronesenými na zahájení konference věnované Josefu Vítězslavu Šimákovi, kterou tato společnost uspořádala v roce 1996. Ráda bych tak připomněla, že v roce 2012 oslavila 90. narozeniny významná česká spisovatelka, která projevuje o práci historiků, archivářů i muzejníků velký zájem a  která sama významnou měrou přispívá k poznání života v Krkonoších a Podkrkonoší.  A ráda bych toto výročí připomněla právě v Jičíně, kam po řadu let pravidelně přijížděla na pohádkový festival a kde jí bylo uděleno čestné členství pohádkového města.

A s pohádkou souvisí i první bod v přehledu činnosti PSČR v uplynulém roce. Nebyla uspořádána žádná konference, přesto byla rozšířena řada supplement vlastivědné ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší o 15. svazek obsahující příspěvky z konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.  Při příležitosti 100. výročí narození a 35. výročí úmrtí spisovatele ji uspořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a město Jičín s řadou spoluorganizátorů, mezi kterými byla i PSČR. Vydal ho Státní oblastní archiv v Litoměřicích-Státní okresní archiv Semily pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně a Město Jičín v roce 2012. Finanční náklady neslo město Jičín. Editorkou svazku byla Eva Bílková ve spolupráci s Nellou Mlsovou, redakčně připravila Eva Bílková za redakční a technické spolupráce Ivo Navrátila. Do tematických okruhů jsou v něm rozděleny úzce odborné texty s podrobnými poznámkami a odkazy a příspěvky  jen s obecnými odkazy na prameny a literaturu spolu s těmi, jejich autoři vyjadřují své osobní zkušenosti s dílem Václava Čtvrtka (redaktorka v nakladatelství a v televizi, překladatelka, ilustrátor, hudební skladatel, knihovnice, lesník prosazující název Řáholec pro les a polesí u Jičína, a další).

Byl vydán  25.  svazek vlastivědné ročenky z Českého ráje a Podkrkonoší, obsahující pět studií, čtyři příspěvky v kapitole Materiály a tři v kapitole Drobnosti. V Kronice je připomenuto jubileum profesora Zdeňka Beneše a jsou tam otištěny zprávy o činnosti okresních archivů v Jičíně a Semilech, jičínského a turnovského muzea, krkonošských muzeí v Jilemnici, Vrchlabí a památníku v Pasekách nad Jizerou, muzeí v Hořicích, Nové Pace, Semilech, Trutnově, Vysokém nad Jizerou, Železném Brodě, a také zpráva o činnosti PSČR. Do sborníku byly jako obvykle zařazeny také recenze knih a publikací, které mají vztah k Českému ráji. K stávajícím vydavatelům, tedy Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích – Státnímu okresnímu archivu Semily a Muzeu Českého ráje v Turnově se v roce 2012 připojilo Regionální muzeum a galerie v Jičíně.

Pracoval přípravný výbor konference "Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo". PSČR, Národní archiv, město Jičín a Regionální muzeum a galerie v Jičíně ji uspořádají při příležitosti 125. výročí narození tohoto významného historika a archiváře. Záštitu převzal starosta města Jičína MVDr. Jiří Liška a spolupořadateli jsou Česká archivní společnost, Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín, Muzeum Českého ráje v Turnově a občanské sdružení Jičínská beseda. Různých jednání se kromě členů výboru PSČR účastnili také Marie Faruzelová (vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně), PhDr. Jan Kahuda (Národní archiv), Mgr. Karel Chutný (ředitel Státního okresního archivu Jičín) a PhDr. Jitka Bílková (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). Konferenční jednání bude probíhat v Jičíně v pátek a v soboru 19. a 20. dubna 2013. Podrobnější údaje o něm i o doprovodných akcích lze nalézt v pozvánce, jejíž součástí je i přihláška. (příloha č. 1 )

Pokračovala spolupráce se Sdružením historiků ČR (Historickým klubem 1872). PSČR na jeho výborových schůzích zastupoval i nadále Karol Bílek. Také v roce 2012 byla vyhlášena soutěž o Cenu Josefa Pekaře, kterou Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) a PSČR udělují  mladým historikům do 35 let za rozsáhlou monografii z českých dějin. Podle rozhodnutí poroty, jejímž členem byl za PSČR Karol Bílek, získal tuto cenu v 11. ročníku soutěže PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., z Historického ústavu Univerzity Hradec Králové za knihu Boleslavský landfrýd 1440-1453. Krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. Knihu vydalo nakladatelství Veduta v Českých Budějovicích v roce 2012. 

Také v roce 2012 pořádala PSČR výlety. 5. května vedla cesta do Nového Města nad Metují a okolí, program připravil Pavel Jakubec ve spolupráci s ředitelkou Státního okresního archivu Náchod Lydií Bašteckou. 15. září se zájemci pod vedením Pavla Jakubce vydali na Frýdlantsko.

Z přednášek, které též patří do programu činnosti PSČR, připomeňme přednášku Jana Prostředníka Archeologické výzkumy v jeskyních Českého ráje, pronesenou v Turnově 3. května 2012, a přednášku Pavla Jakubce Epigrafické památky v Českém ráji na loňské valné hromadě. 

Výbor Pekařovy společnosti Českého ráje na své schůzi 8. 1. 2013 rozhodl navrhnout valné hromadě udělit čestné členství PSČR prof. PhDr. Robertu Kvačkovi , CSc.,  za jeho rozsáhlou vědeckou a pedagogickou činnost a za přínos pro poznávání historie Jičínska a Českého ráje. Předsedkyně mu zaslala jménem PSČR blahopřejný dopis k 80. narozeninám a jednatelka společnosti Jitka Petrušková  i starostka města Turnova Hana Maierová, členka výboru, mu při příležitosti přednášky v Turnově věnované počátkům 2. světové války a pořádané Spolkem rodáků a přátel Turnova v říjnu 2012 předaly květiny a knihu. Na akci Jičínské besedy 23. 11. 2012 v Jičíně nazvané "Diskuse s minulostí" zastupovala PSČR předsedkyně společnosti.

Výbor společnosti se v roce 2012 sešel celkem čtyřikrát, aby projednal různé záležitosti týkající se organizace PSČR a její činnosti, jedna schůze byla věnována přípravě konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Webové stránky PSČR pravidelně aktualizuje Ivo Navrátil, který také vytvořil profil Pekařovy společnosti na Facebooku. Webové stránky PSČR byly vybrány pro archivaci Národní knihovny ČR.  Fotografickou dokumentaci akcí zajišťoval opět Pavel Jakubec.          

Pekařova společnost má k dnešnímu dni 99 členů, z toho 6 členů kolektivních. Je potěšující, že se každoročně hlásí noví členové.  Poděkování za práci patří Jitce Petruškové, Ivo Navrátilovi, Pavlu Jakubcovi a dalším členům výboru a redakční rady vlastivědné ročenky. Poděkování patří i všem členům PSČR, kteří svou činností přispívají k poznávání minulosti i současnosti Českého ráje a probouzejí zájem o tuto oblast. Jsou zaměstnanci paměťových institucí, učiteli ve školách, působí v redakčních radách sborníků či místních novin a zpravodajů, vlastivědnou a kulturní činnost vyvíjejí v různých sdruženích a nadacích, vydávají knihy, přednášejí, pořádají besedy a výstavy, vytvářejí dokumentaci, snaží se o udržování tradic.

Eva Bílková

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 16.03.2013