ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 

PSČR pokračovala i v uplynulém roce ve své pravidelné činnosti. Patřilo k ní uspořádání konference, podíl na vydání dalšího svazku vlastivědné ročenky z Českého ráje a Podkrkonoší, spolupráce se Sdružením Historiků ČR (Historickým klubem 1872) na udělení Ceny Josefa Pekaře a výlety. 

Spolu s městem Jičín, Národním archivem a jičínským Regionálním muzeem a galerií uspořádala PSČR ve dnech 19. – 21. dubna 2013 v Jičíně mezinárodní konferenci Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Spolupořadateli byly Česká archivní společnost, Sdružení historiků (Historický klub 1872), Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín, Muzeum Českého ráje v Turnově a občanské sdružení Jičínská beseda. Záštitu převzal starosta města Jičína MVDr. Jiří Liška. Během dvou dní zaznělo 36 příspěvků, jejichž autoři se snažili přiblížit osobnost archiváře a historika Karla Kazbundy, zhodnotit jeho činnost a dílo v širších souvislostech dobových i současných. Téma dále rozvíjely doprovodné programy – koncert smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín připomněl Kazbundův aktivní zájem o hudbu, procházka městem přiblížila místa spojená s jeho životem a působením, výlet do Prachovských skal jeho zájem o ně. Výbor PSČR oceňuje, že námět k uspořádání této konference vzešel od mladých historiků a archivářů dr. Jitky Bílkové a dr. Jana Kahudy, kteří se významnou měrou podíleli na sestavení programu, získávání příspěvků, přípravě doprovodných akcí, na propagaci a výrazně pomáhali i při redakční práci na kolektivní monografii, do níž se podařilo získat ještě několik dalších příspěvků a která je výsledkem snahy představit souhrn nynějších poznatků o životě a díle Karla Kazbundy i o jeho ohlasu. Za redakce dr. Ivo Navrátila vyšla jako 16. supplementum ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší. Bylo potěšitelné sledovat, jak mladí lidé dokázali přes téma Karel Kazbunda oslovit několik generací archivářů a historiků včetně svých vrstevníků. 

Podařilo se také sestavit 26. svazek vlastivědné ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší, kterou vydává Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně a jejíž redakční radu tvoří členové PSČR. Obsahuje studie zabývající se oblastí Českého ráje z různých pohledů, články připomínající životní jubilea osobností se vztahem k tomuto kraji, přináší přehledy o činnosti zdejších archivů a muzeí i Pekařovy společnosti Českého ráje v roce 2012 a také recenze a zprávy o literatuře. 

Spolu s výborem Sdružení historiků ČR (Historického klubu 1872) vyhlásil výbor PSČR pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let a vydali rozsáhlejší odbornou publikaci další ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře. Na základě rozhodnutí poroty ji tentokrát obdržel dr. Vojtěch Kyncl z Historického ústavu AV ČR za knihu s názvem Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Hendricha, vydanou v roce 2012 Historickým ústavem Akademie věd ČR v Praze. Cenu mu předali na valné hromadě Sdružení historiků v Praze v prosinci 2013 jeho předseda prof. Jiří Kocian a předsedkyně PSČR. 

Už tradičně byly významnou součástí práce PSČR vlastivědné výlety. 4. května se účastníci jednoho z nich pod vedením člena výboru Mgr. Pavla Jakubce seznámili s památkami Bělé pod Bezdězem a okolí. 28. září se v kraji bratří Čapků a na kladském pomezí ujala úlohy průvodce ředitelka Státního okresního archivu Náchod Mgr. Lydia Baštecká, která zájemcům představila především Malé Svatoňovice a Vambeřice. 

10. května byla v Turnově uvítána kniha členky PSČR dr. Hany Kábové Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě. Program moderovala Jitka Petrušková. 

Webové stránky www.pekar.kozakov.cz pravidelně aktualizoval dr. Ivo Navrátil, jehož zásluhou má PSČR také svůj profil na Facebooku. O fotografickou dokumentaci se staral Mgr. Pavel Jakubec, snímky z konference a akcí s ní spojených pořizovali i Mgr. Jan K. Čeliš a dr. Jan Chodějovský. 

Po loňské březnové valné hromadě měla PSČR 106 členů, z toho 6 kolektivních. Od 3. 12. 2013 má ale o jednoho méně. V tento den zemřel její čestný člen, prom. fil. Václav Jenšovský, šéfredaktor vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, předseda občanského sdružení Paměť. 

Výbor společnosti se sešel celkem třikrát, řadu záležitostí jeho členové vzájemně vyřizovali e-mailovou poštou. Změny vyplývající pro občanská sdružení z nového Občanského zákoníku se PSČR zatím nedotkly. Poděkování za práci patří Jitce Petruškové, Ivo Navrátilovi, Pavlu Jakubcovi a dalším členům výboru a všem členům PSČR, kteří přispívají k poznávání historie i současnosti, osobností, památek a přírody Českého ráje i Pojizeří. Podílejí se na akcích PSČR a organizují další ve svém zaměstnání v paměťových institucích a školách i jako členové různých spolků a organizací, vedou kroniky, píší články, studie, vydávají knihy, jsou redaktory novin a místních zpravodajů atd. Poděkovat za zájem o činnost bychom měli odborníkům z ústředních paměťových institucí, vědeckých pracovišť a vysokých škol. A také mladým lidem, kteří sice působí mimo tento kraj, ale přinášejí sem nové poznatky i způsoby práce a přivádějí sem i své kolegy. 

Eva Bílková

Návrat na hlavní stránku

Aktualizace 26.03.2014